Adatvédelmi Tájékoztató

A MEDICOR Zrt. Adatvédelmi és Adatkezelési tájékoztatója

 

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

A MEDICOR Elektronika Zrt. 1097 Budapest, Illatos út 9., mint adatkezelő (továbbiakban MEDICOR Zrt.), magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos mindenadatkezelésmegfelelajelenszabályzatbanésahatályosnemzetijogszabályokban,valamintaz Európai Unió jogi aktusaiban meghatározottelvárásoknak.
A MEDICOR Zrt. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi tájékoztató folyamatosan elérhető a  www.medicor.huwebcímen.
A MEDICOR Zrt. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti az érintetteket, kapcsolatait, partnereit.
Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.
A MEDICOR Zrt. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A MEDICOR Zrt. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
A MEDICOR Zrt. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.
 

2. Az adatkezelőadatai

Amennyiben keresné MEDICOR Zrt.-t, a www.medicor.huwebcímen(a továbbiakban Weboldal) és telefon: (06-1) 280-6900, e-mail: medicor@medicor.huelérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.
A MEDICOR Zrt. minden hozzá beérkezett e-mailt a Weboldal személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl.
Név: MEDICOR Elektronika Zrt.
Székhely: 1097 Budapest, Illatos út 9.
Cégjegyzék szám: 01-10-041337
Adószám: 10388679-2-43
Telefonszám: (+36-1) 280-6900 
E-mail: medicor@medicor.hu
Web: www.medicor.hu


3. A kezelt személyes adatokköre

3.1. Regisztráció során megadandó személyesadatok 

Vezetéknév és Keresztnév
E-mail cím/felhasználónév (a felhasználó azonosításához, ügyfélkapcsolati levelezéshez szükséges)
Jelszó (a felhasználó fiók védelme)
cég név és cím, telefonszám elérhetőségi adatok (a pontos beazonosíthatósághoz szükséges)
Hírlevél hozzájárulás

3.2. Technikaiadatok

A MEDICOR Zrt. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető(rendelkezésreállás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezeléshitelessége);
 • változatlansága igazolható(adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)legyen.
A MEDICOR Zrt. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.
A MEDICOR Zrt. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki errejogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatoseszközök.

3.3. Cookie-k(Sütik)

3.3.1. A sütik feladata

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.
A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő MEDICOR Zrt.nak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

3.3.2. Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a Weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

3.3.3. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A Weboldal alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a Weboldal információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy alátogatókhogyanhasználjákaweboldalaka.Azadatotahonlapfejlesztésénekésafelhasználóiélmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

3.4. Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

Felhasználói neve
E-mail cím
Címe:
Ország:
Város:
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
Adatkezelés időtartama: az ügy intézésétől számított maximum 5 év.
Adattovábbítás: nincs

3.5. Hírlevélhez kapcsolódó adatok

Név/felhasználónév
E-mail cím
Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
Adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig
Adattovábbítás: nincs
A hírlevélre feliratkozás törlését a hírlevélben elhelyezett Leiratkozás linkre kattintva, vagy a weboldalon található feliratkozási boxban lévő Leiratkozás gomb megnyomásával, vagy a medicor@medicor.huvagyinfo@medicor.hue-mail címekre írt levélben kérheti a felhasználó.
 

4. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

4.1. Általános adatkezelési irányelvek

A MEDICOR Zrt. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak.Azönkénteshozzájárulásonalapulóadatkezelésekesetébenazérintettekehozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakábanvisszavonhatják.
Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.
Felhívjuk a MEDICOR Zrt. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknekaszemélyesadatokkezelésetekintetébentör-ténővédelmérőlésazilyenadatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet,GDPR);
 • 2013. évi V. törvény – a PolgáriTörvénykönyvről(Ptk.);  2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv.tv.);
 • 2017.évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról(Pmt.); 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.). 


5. Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.
A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket a Weboldal rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag a Weboldal fér hozzá.
 

6. Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

Harmadik személynek az adatkezelő nem ad át személyes adatot. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja. Az Infoartnet Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.


7. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

7.1. Tájékoztatáshoz való jog

A MEDICOR Zrt. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatokkezelésérevonatkozó,aGDPR13.ésa14.cikkbenemlítettvalamennyiinformációtésa15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazvanyújtsa.

7.2. Az érintetthozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkelaszemélyesadatokatközöltékvagyközölnifogják,ideértvekülönösenaharmadikországbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés,törlésvagyadatkezeléskorlátozásánakésatiltakozásjoga;afelügyeletihatósághozcímzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye,ideértveaprofilalkotástis,valamintazalkalmazottlogikáraésarravonatkozóérthetőinformációk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg atájékoztatást.

7.3. Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a MEDICOR Zrt. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

7.4. Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a MEDICOR Zrt. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
·      személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módonkezelték;
·      azérintettvisszavonjaazadatkezelésalapjátképezőhozzájárulását,ésazadatkezelésneknincs másjogalapja;
·      az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
·      a személyes adatokat jogellenesenkezelték;
·      a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölnikell;
·      a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan kerültsor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyil-vánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekbőlvagyazadatkezelőreruházottközhatalmijogosítványgyakorlásakeretébenvégzettfeladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetvevédelméhez.

7.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a MEDICOR Zrt. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: 
·      az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra azidőtartamravonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
·      az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásánakkorlátozását;
·      azadatkezelőnekmárnincsszükségeaszemélyesadatokraadatkezeléscéljából,deazérintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;vagy
·      azérintetttiltakozottazadatkezelésellen;ezesetbenakorlátozásarraazidőtartamravonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaivalszemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy vé-delméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

7.6. Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokattagolt,széleskörbenhasznált,géppelolvashatóformátumbanmegkapja,ésezeketazadatokat egy másik adatkezelőnektovábbítsa.

7.7. Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzettfeladatvégrehajtásáhozszükségesadatkezelés,vagyazadatkezelővagyegyharmadikféljogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotástis.Tiltakozáseseténazadatkezelőaszemélyesadatokatnemkezelhetitovább,kivéve,ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhezkapcsolódnak.

7.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Azérintettjogosultarra,hogyneterjedjenkiráazolyan,kizárólagautomatizáltadatkezelésen–ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékbenérintené.

7.9. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

7.10. Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

7.11. Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf.: 603.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
 

8. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
A MEDICOR Zrt. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyesadatotcsakannyitésolyanmértékbenadki,amelyamegkereséscéljánakmegvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Kelt: Budapest, 2018. május 22.